Boekingsvoorwaarden

Artikel 1 Definities 

1.1 In deze algemene reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Rondreizen Santo Domingo, gevestigd te:

plaats Rijswijk

straatnaam Liseiland 

nummer 24

postcode 2285JT

Geregistreerd bij de KVK onder nummer 78140013 

Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, aan het publiek of aan een groep personen van te voren georganiseerde rondreizen en excursies aanbiedt, in de voorwaarden genaamd Rondreizen Santo Domingo.

Reiziger: degene die met Rondreizen Santo Domingo een reisovereenkomst heeft gesloten, dan wel degene die dat beding heeft aanvaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en reis overeenkomsten tussen Rondreizen Santo Domingo en de reiziger.

2.2 Informatie over de door Rondreizen Santo Domingo aangeboden rondreizen en excursies is beschikbaar via de website van Rondreizen Santo Domingo.

2.3 Rondreizen Santo Domingo is niet gehouden om overeenkomsten te sluiten op basis van de op haar website genoemde prijzen.

2.4 Alle bedragen in deze voorwaarden vermeld, zijn voor zover van toepassing, exclusief BTW.

Artikel 3 Totstandkoming reisovereenkomst.

3.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, via het boekingsformulier, e-mail of telefonisch gesprek plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan.

3.2 Het aanbod van Rondreizen Santo Domingo is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de reissomberekening is toegestaan.

3.3 De inhoud van het reisaanbod wordt bepaald door de gegevens zoals die gepubliceerd zijn, op de website. Kennelijke fouten of vergissingen in een publicatie binden de reisorganisatie niet. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor publicaties zoals foto’s en teksten die zijn uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden.

3.4 Bij de rondreizen is de reisduur vermeld in dagen. De dagen van vertrek en aankomst zijn hierbij inbegrepen.

3.5 Incidente of structurele wijzigingen in de dienstregelingen en vluchtschema’s van vervoerders kunnen van invloed zijn op reisduur. De reiziger heeft geen recht op restitutie van de reissom indien de tijdstippen van vertrek tengevolge van genoemde wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van vertraging.

3.6 Een reiziger die namens of ten behoeve van een ander de reisreisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. De andere reizigers zijn voor hun deel aansprakelijk. De reiziger die de reisovereenkomst aangaat zal de voor het sluiten van de overeenkomst en uitvoering daarvan benodigde gegevens betreffende hemzelf en de eventuele andere reiziger(s) verstreken.

3.7 Indien de reiziger bij het totstandkomen van de reisovereenkomst bepaalde voorkeuren kenbaar maakt zoals hotelkamer zal met de opgegeven voorkeuren zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend.

3.8 Indien bepaalde voorwaarden essentieel zijn dat het afsluiten van de reisovereenkomst hiervan afhangt. Dienen deze bij de boeking uitdrukkelijk kenbaar gemaakt worden.

Artikel 4 Betaling 

4.1 Bij totstandkomen van de reisovereenkomst dient een aanbetaling van 15% van de totale reissom te worden voldaan.

4.2 Het restant van de reissom moet uiterlijk 3 weken voor de vertrek datum van de rondreis door Rondreizen Santo Domingo zijn ontvangen. Indien de reisovereenkomst binnen 3 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet per omgaande de gehele reissom worden voldaan.

4.3 Indien afwijkende betalingsvoorwaarden gelden, zal dit op de website en bij de offerte vermeld worden. In dat geval zullen de afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

4.4 Niet tijdige betaling kan, na sommatie leiden tot onmiddellijke opzegging van de reisovereenkomst door de reisorganisator.

Artikel 5 Reissom 

5.1 De gepubliceerde reissom is in Euro’s en geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierbij zijn de diensten en voorzieningen zoals omschreven en gepubliceerd op de website inbegrepen.

5.2 De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen zoals deze bij de reisorganisator bekend waren ten tijde van de publicatie op de website. De reisorganisator behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot de reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 3 weken voor de dag van vertrek, de reissom te verhogen.

5.3 Indien de reisorganisator na het sluiten van de reisovereenkomst de reissom verhoogt, dan heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden, echter uitsluitend binnen 5 dagen na ontvangst van de melding. Indien een zodanig aantal reizigers van dit annuleringsrecht gebruik maakt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de reisorganisator gevergd kan worden dat hij de rondreis uitvoert, heeft deze jegens de overige reizigers het recht de met hen gesloten overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zegen.

Artikel 6 Reisdocumenten en bagage 

6.1 De reiziger dient bij vertrek en tijdens de rondreis in het bezit te zijn van de benodigde reisdocumenten.

6.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk in geval de reiziger niet aan de rondreis, of onderdelen daarvan, kan deelnemen tengevolge van tekortkomingen in zijn reisdocumenten. Alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de reiziger.

6.3 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor beschadiging of het verlies van bagage en reisdocumenten.

Artikel 7 Reisbescheiden 

De Reisbescheiden zullen uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger worden gesteld. 

Artikel 8 Wijziging door de reiziger 

Tot 3 weken voor vertrek kan de reiziger een wijziging in de reisovereenkomst verzoeken. Dit is alleen mogelijk als de bij de reisuitvoering betrokken dienstverleners het verzoek inwilligen.

Artikel 9 Annulering door de reiziger 

Indien een overeenkomst voor een rondreis of de 2-daagse excursie Ontdek El Sur wordt geannuleerd door de reiziger zijn voor iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

1.  tot 21 dagen vóór de vertrekdatum de            aanbetaling.

2.  tot 14 dagen vóór de vertrekdatum 50% van de reissom.

3   vanaf 14 dagen voor de vertrekdatum tot de vertrek datum 75% van de reissom.

Indien een boeking voor een excursie tot 1 dag voor de uitvoering wordt geannuleerd  door de reiziger zijn er geen kosten verschuldigd.

Artikel 10 Opzegging door de reisorganisator

10.1  De reisorganisator kan de reisovereenkomst slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan: omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevergd kan worden. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend en de reiziger daardoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden op de in lid 2 van dit artikel genoemde wijze.

10.2 De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis, dan wel op restitutie van (het reeds betaalde gedeelte) van de reissom.

10.3 De reisorganisator zal, met opgaaf van reden, de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte brengen.

10.4 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk te kunnen worden gehouden voor enige schade in geval:

1 het aantal aanmeldingen kleiner is dan het minimum aantal vermeld op de website.

2 van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden, die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 11 Wijziging door de reisorganisator

11.1 De lokale omstandigheden van de rondreizen die de reisorganisator aanbiedt, kunnen met zich meebrengen dat vóór of tijdens de rondreis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht aan de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten. De reisorganisator verplicht zich om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

11.2 De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst op een wezenlijk punt te wijzigen wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde, omstandigheden. De reiziger heeft in dat geval recht op een alternatieve, minstens gelijkwaardige reis, dan wel recht op restitutie(van het reeds betaalde gedeelte) van de reissom. Indien de reiziger gebruik wil maken van zijn recht op restitutie, dient hij de reisorganisator binnen 48 uur na ontvangst van het bericht van de wijziging daarvan in kennis te stellen.

11.3 Indien de in dit artikel genoemde wijzigingen zich voordoen na vertrek van de reiziger, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve, regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis.

11.4 Indien dergelijke regelingen onmogelijk zijn, of om deugdelijke redenen niet door de reiziger worden aanvaard, verstrekt de reisorganisator de reiziger een gelijkwaardig vervoermiddel, dat hem terugbrengt naar de plaats van vertrek, dan wel een andere met de reiziger overeengekomen plaats van terugkeer.

11.5 De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op één of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in Artikel 10.1. Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee. Vanaf 10 dagen voor vertrek (bij eigen-vervoerreizen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.

11.6 Als een wijziging de reisorganisator kan worden toegerekend, het bepaalde in artikel 12 daarbij in achtnemende, en de reiziger hierdoor schade lijdt, is de reisorganisator verplicht die schade te vergoeden. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten hiervan voor rekening van de reiziger.

Artikel 12 Aansprakelijkheid van de reisorganisator

12.1 De reisorganisator is jegens de reiziger aansprakelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze door hemzelf of door andere door hem ingeschakelde dienstverleners worden uitgevoerd. Rekening dient te worden gehouden met feiten van algemene bekendheid met betrekking tot de bestemming. De uitvoering van de reisovereenkomst dient mede beoordeeld te worden aan de hand van gebruiken, de stand der techniek, en de beperkingen en gewoonten die de bestemming van de rondreizen van de reisorganisator meebrengen.

12.2 De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

1. tekortkomingen in de uitvoering van de reisovereenkomst op grond van omstandigheden die toe te rekenen zijn aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidsconditie van de reiziger.

2. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de reis betrokken derden.

3. omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator en/of krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.

12.3 De reisorganisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking plegen te geven.

12.4 Voor zover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in de overeenstemming met de ter zake geldende internationale verdragen.

12.5 Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.

12.6De aansprakelijkheid van de reisorganisatie voor schade die de reiziger in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf lijdt, bedraagt ten hoogste eenmaal de reissom.

12.7 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom.

Artikel 13 Verplichtingen van de reiziger 

13.1 De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator c.q. reisbegeleider ter bevordering van een goede uitvoering van zijn reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

13.2 Indien de reiziger zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de reis in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan hij door de reisorganisator c.q. de reisbegeleider van verdere deelname van de reis worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger indien en voor zover de gevolgen van hinder en last hem kunnen worden toegerekend.

13.3 De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm mee te delen aan de betrokken dienstverlener en/of aan de reisorganisator of diens vertegenwoordiger ter plaatse.

13.4 De verplichting van de reisorganisatie om de in nood verkerende reiziger hulp en bijstand te verlenen wordt zwaar belemmerd indien niet kan worden teruggevallen op de hulp van een bij de reisongevallen- en bagageverzekering inbegrepen S.O.S.-centrale. De reiziger is daarom verplicht een volledige dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico’s die worden gedekt door de gangbare reisongevallen- en bagageverzekering.

Artikel 14 Klachten

14.1 Eventuele klachten die het niveau van een enkele op- of aanmerking overschrijden, dienen op de plaats van bestemming en/of op de plaats waar de klacht ontstond, zo spoedig mogelijk schriftelijk of in andere passende vorm te worden ingediend bij de plaatselijke vertegenwoordiger van de reisorganisator en indien van toepassing, voor zover mogelijk bij de betrokken dienstverlener. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan de reiziger uiterlijk binnen een maand na terugkeer in Nederland de klacht schriftelijk en met redenen omkleed, indienen.

14.2 Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, kan de reiziger zich desgewenst tot uiterlijk twee maanden na afloop van de reis wenden tot de bevoegde rechter van de bevoegde rechtbank.